لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون LED الجی 43 اینچ فول اچ دی 1080 مدل LV300C ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲ تلویزیون LED الجی 49 اینچ فول اچ دی 1080 مدل LV300C ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
32
۳ تلویزیون 32 اینچ الجی مدل LJ571D ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۴ تلویزیون 32 اینچ الجی FHD فول اچ دی 2018 مدل 32LM6300 ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
43
۵ تلویزیون 43 اینچ الجی مدل LK5100PLA ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۶ تلویزیون 43 اینچ الجی FHD فول اچ دی 2018 مدل 43LM6300 ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۷ تلویزیون 43 اینچ الجی مدل UK6300PVB ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۸ تلویزیون 43 اینچ الجی مدل LK6100PVA ۳/۸۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۹ تلویزیون 43 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 43UM7340PVA ۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۰ تلویزیون 43 اینچ الجی 4k مدل UK6700PVD ۴/۲۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۱ تلویزیون جدید 43 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 43UM7100PLB ۴/۴۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
49
۱۲ تلویزیون 43 اینچ الجی مدل LK5730PVC ۳/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۳ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل LK5730PVC ۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۴ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل LK5100PLA ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۵ تلویزیون 49 اینچ الجی فول اچ دی اسمارت مدل LK5910 ۴/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۶ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل UK6300PVB ۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۷ تلویزیون 49 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 49UM7340PVA ۴/۸۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۸ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل LK6100PVA ۴/۹۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۹ تلویزیون 49 اینچ الجی 4K اسمارت 2018 مدل UK6400PVC ۵/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲۰ تلویزیون جدید 49 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 49UM7100PLB ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲۱ تلویزیون 49 اینچ الجی 4K سوپر اولترا اچ دی 2019مدل SM8100PVA ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲۲ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل Uj752v ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲۳ تلویزیون 49 اینچ الجی 4K مدل SK8500PVA ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
50
۲۴ تلویزیون 50 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل UM7450PVA ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲۵ تلویزیون 50 اینچ الجی 4K اسمارت 2019 مدل 50UM7660PVA ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲۶ تلویزیون 50 اینچ الجی 4k مدل UK6700PVD ۶/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
55
۲۷ تلویزیون 55 اینچ الجی مدل UK6300PVB ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲۸ تلویزیون 55 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 55UM7340PVA ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲۹ تلویزیون 55 اینچ الجی مدل UK6400pvc ۶/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۳۰ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K مدل UK6100PVA ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۳۱ تلویزیون 55 اینچ الجی جدید 4k الترا اچ دی 2019 مدل 55UM7100PLB ۶/۳۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۳۲ تلویزیون 55 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 55UM7450PVA ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۳۳ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K اسمارت 2019 مدل 55UM7660PVA ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۳۴ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K اسمارت جدید 2018 مدل 55UK6450 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۳۵ تلویزیون 55 اینچ الجی 4k مدل UK6700PVD ۷/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۳۶ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K اسمارت جدید 2018 مدل 55UK6750PLD ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۳۷ تلویزیون 55 اینچ الجی مدل Uj752v ۷/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۳۸ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K سوپر اولترا اچ دی 2019مدل SM8100PVA ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۳۹ تلویزیون 55 اینچ الجی مدل UK7500 ۸/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۴۰ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K مدل SK8000PVA ۸/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۴۱ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K مدل SK8500PVA ۸/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۴۲ تلویزیون LED الجی 55 اینچ الجی 4K نانوسل 2019 مدل SM8600 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۴۳ تلویزیون 55 اینچ مدل Sk8000PUA ۸/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۴۴ تلویزیون LED الجی 55 اینچ الجی 4K نانوسل 2019 مدل SM9000 ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۴۵ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K مدل SK9500PVA ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۴۶ تلویزیون 55 اینچ الجی اولد 4K مدل OLEDB7v ۱۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۴۷ تلویزیون 55 اینچ الجی اولد 4k فوق باریک مدل OLEDB8 ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۴۸ تلویزیون 55 اینچ oled تخت مدل C8PVA ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
60
۴۹ تلویزیون 60 اینچ الجی جدید 4k الترا اچ دی 2019 مدل 60UM7100PLB ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
65
۵۰ تلویزیون 65 اینچ الجی مدل UK6400pvc ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۵۱ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K مدل UK6100PVA ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۵۲ تلویزیون 65 اینچ الجی مدل UK6300PVB ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۵۳ تلویزیون 65 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 65UM7340PVA ۱۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۵۴ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K اسمارت 2018 مدل 65UK6500PLA ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۵۵ تلویزیون 65 اینچ الجی 4k مدل UK6700PVD ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۵۶ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K اسمارت 2019 مدل 65UM7660PVA ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۵۷ تلویزیون 65 اینچ الجی مدل UK7500 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۵۸ تلویزیون 65 اینچ الجی مدل Uj752v ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۵۹ تلویزیون 65 اینچ الجی مدل SJ800v ۱۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۶۰ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K مدل SK8000PVA ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۶۱ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K سوپر اولترا اچ دی 2019مدل SM8100PVA ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۶۲ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K مدل SK8500PVA ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۶۳ تلویزیون LED الجی 65 اینچ الجی 4K نانوسل 2019 مدل SM8600 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۶۴ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K مدل SK9500PVA ۱۴/۶۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۶۵ تلویزیون LED الجی 65 اینچ الجی 4K نانوسل 2019 مدل SM9000 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۶۶ تلویزیون 65 اینچ الجی اولد 4K مدل OLEDB7v ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های سامسونگ samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ مدل M5000 ۱/۶۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
40
۲ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل N5000 ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۳ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل N5300 ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
43
۴ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ مدل K5002 ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۵ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی اسمارت مدل N5300 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۶ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی اسمارت مدل 43N5370 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۷ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4k سری 7 مدل RU7100 ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۸ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ تخت فورکی اسمارت 2019 جدید RU7170 ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۷
49
۹ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ اسمارت مدل N5300 ۴/۰۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۰ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ اسمارت مدل N5000 ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۱ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ فول اچ دی اسمارت مدل N5370 ۴/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۲ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ فول اچ دی مدل J5100 ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۳ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ منحنی مدل K6500 ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۴ تلویزیون 49 اینچ منحنی سامسونگ مدل M6500 ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۵ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ 4k مدل MU7000 ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۶ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7100 ۴/۹۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۷ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ منحنی 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7300 ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۸ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ 4k مدل NU7100 ۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۹ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ منحنی 4k مدل NU7300 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
50
۲۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ تخت فورکی اسمارت 2019 جدید RU7170 ۵/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۷
55
۲۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4k مدل NU7100 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل M6000 ۶/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7100 ۶/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ منحنی 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7300 ۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ تخت فورکی اسمارت 2019 جدید NU7400 ۷/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۳
۲۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ اولد تخت فورکی اسمارت 2019 جدید Q60R ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۲۱
۲۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ منحنی 4k مدل KS9500 ۱۰/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
65
۲۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7100 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4k مدل NU7100 ۱۰/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۳۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7300 ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۳۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ تخت فورکی اسمارت 2019 جدید NU7400 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
۳۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی 4k مدل NU7300 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۳۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ اولد تخت فورکی اسمارت 2019 جدید Q60R ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۲۱

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های سونی sony در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43
۱ تلویزیون 43 اینچ سونی مدل W660F ۴/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۴/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۳ تلویزیون LED سونی 43 اینچ فول اچ دی 2019 مدل W800G ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۴ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K مدل X7500F ۵/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
49
۵ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K مدل X7000F ۵/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۶ تلویزیون LED سونی 49 اینچ فول اچ دی 2019 مدل W800G ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۷ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۸ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۶/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۹ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K مدل X7500F ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
50
۱۰ تلویزیون 50 اینچ سونی مدل W660F ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
55
۱۱ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۲ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X7500F ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۳ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X7000F ۷/۱۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۴ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۸/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۵ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X8500F ۱۰/۰۲۵/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8500G ۱۰/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۷ تلویزیون LED سونی 55 اینچ 4K جدید 2019 مدل X8577G ۱۰/۲۹۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۸ تلوزیون 55 اینچ سونی فورکی سری 9 جدید 2019 مدل X9500g ۱۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۱۹ تلویزیون 55 اینچ اولد سونی مدل A8f ۲۶/۵۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
65
۲۰ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K مدل X7500F ۱۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲۱ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲۲ تلویزیون LED سونی 65 اینچ 4K جدید 2019 مدل X8577G ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲۳ تلویزیون LED سونی 65 اینچ 4K جدید 2019 مدل X8500G ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲۴ تلوزیون 65 اینچ سونی فورکی سری 9 جدید 2019 مدل X9500g ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲۵ تلویزیون 65 اینچ اولد سونی مدل A8f ۲۹/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
75
۲۶ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8500G ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶
۲۷ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K مدل X9000E ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس Hisense در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
49
۱ تلویزیون 49 اینچ هایسنس اسمارت فول اچ دی مدل 49A5700PW ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۹
50
۲ تلویزیون 50 اینچ هایسنس UHD 4K اسمارت مدل A6100UW ۴/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۹
55
۳ تلویزیون 55 اینچ هایسنس UHD 4K اسمارت مدل 55A6100UW ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۹
65
۴ تلویزیون 65 اینچ هایسنس فورکی اسمارت جدید 2019 مدل B7100 ۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۲