لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون LED الجی 43 اینچ فول اچ دی 1080 مدل LV300C ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲ تلویزیون LED الجی 49 اینچ فول اچ دی 1080 مدل LV300C ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
32
۳ تلویزیون 32 اینچ الجی FHD فول اچ دی 2018 مدل 32LM6300 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
43
۴ تلویزیون 43 اینچ الجی مدل LK5100PLA ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۵ تلویزیون 43 اینچ الجی FHD فول اچ دی 2018 مدل 43LM6300 ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۶ تلویزیون 43 اینچ الجی مدل LK6100PVA ۳/۹۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۷ تلویزیون 43 اینچ الجی مدل UK6300PVB ۴/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۸ تلویزیون 43 اینچ الجی 4k مدل UK6700PVD ۴/۶۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
49
۹ تلویزیون 43 اینچ الجی مدل LK5730PVC ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۰ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل LK5100PLA ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۱ تلویزیون 49 اینچ الجی فول اچ دی اسمارت مدل 49LJ550V ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۲ تلویزیون 49 اینچ الجی فول اچ دی اسمارت مدل LK5910 ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۳ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل LK6100PVA ۴/۹۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۴ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل UK6300PVB ۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۵ تلویزیون 49 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 49UM7340PVA ۵/۲۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۶ تلویزیون 49 اینچ الجی 4K اسمارت 2018 مدل UK6400PVC ۵/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۷ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل uk6200pla ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۸ تلویزیون 49 اینچ الجی 4K اسمارت 2017 مدل UJ651V ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۹ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل UK7500 ۶/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۰ تلویزیون 49 اینچ الجی 4K سوپر اولترا اچ دی 2019مدل SM8100PVA ۶/۵۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۱ تلویزیون 49 اینچ الجی 4K مدل SK8500PVA ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۲ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل LK5730PVC ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
50
۲۳ تلویزیون 50 اینچ الجی 4K مدل uk6300 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۴ تلویزیون 50 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل UM7450PVA ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۵ تلویزیون 50 اینچ الجی 4K اسمارت 2019 مدل 50UM7660PVA ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۶ تلویزیون 50 اینچ الجی مدل UK6500PLA ۶/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
55
۲۷ تلویزیون 55 اینچ الجی فول اچ دی اسمارت مدل 55LJ550V ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۸ تلویزیون 55 اینچ الجی فول اچ دی اسمارت مدل 55LJ615V ۶/۰۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
55
۲۹ تلویزیون 55 اینچ الجی فول اچ دی اسمارت مدل 55LJ540V ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
55
۳۰ تلویزیون 55 اینچ الجی مدل UK6300PVB ۶/۱۱۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳۱ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K مدل UK6100PVA ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳۲ تلویزیون 55 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 55UM7340PVA ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳۳ تلویزیون 55 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 55UM7450PVA ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳۴ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K اسمارت جدید 2018 مدل 55UK6450 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳۵ تلویزیون 55 اینچ الجی اسمارت فول اچ دی مدل LJ622V ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳۶ تلویزیون 55 اینچ الجی مدل UK6500PLA ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳۷ تلویزیون 55 اینچ الجی 4k مدل UK6700PVD ۷/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳۸ تلویزیون 55 اینچ الجی مدل UK6400pvc ۷/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳۹ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K اسمارت جدید 2018 مدل 55UK6750PLD ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴۰ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K اسمارت 2019 مدل 55UM7660PVA ۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴۱ تلویزیون 55 اینچ الجی مدل UK7500 ۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴۲ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K مدل SK8000PVA ۸/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴۳ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K سوپر اولترا اچ دی 2019مدل SM8100PVA ۸/۴۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴۴ تلویزیون LED الجی 55 اینچ الجی 4K نانوسل 2019 مدل SM8600 ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴۵ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K مدل SK8500PVA ۹/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴۶ تلویزیون LED الجی 55 اینچ الجی 4K نانوسل 2019 مدل SM9000 ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴۷ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K مدل SK9500PVA ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴۸ تلویزیون 55 اینچ الجی اولد 4K مدل OLEDB7v ۱۲/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴۹ تلویزیون 55 اینچ الجی مدل SJ850v ۱۲/۰۶۵/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۵۰ تلویزیون 55 اینچ الجی اولد 4k فوق باریک مدل OLEDB8 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
65
۵۱ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K مدل UK6100PVA ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۵۲ تلویزیون 65 اینچ الجی مدل UK6300PVB ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۵۳ تلویزیون 65 اینچ الجی مدل UK6400pvc ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۵۴ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K اسمارت 2018 مدل 65UK6500PLA ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۵۵ تلویزیون 65 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 65UM7340PVA ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۵۶ تلویزیون 65 اینچ الجی 4k مدل UK6700PVD ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۵۷ تلویزیون 65 اینچ الجی مدل UK7500 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۵۸ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K اسمارت 2019 مدل 65UM7660PVA ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۵۹ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K سوپر اولترا اچ دی 2019مدل SM8100PVA ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۶۰ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K مدل SK8000PVA ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۶۱ تلویزیون LED الجی 65 اینچ الجی 4K نانوسل 2019 مدل SM8600 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۶۲ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K مدل SK8500PVA ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۶۳ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K مدل SK9500PVA ۱۶/۳۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۶۴ تلویزیون LED الجی 65 اینچ الجی 4K نانوسل 2019 مدل SM9000 ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۶۵ تلویزیون 65 اینچ الجی اولد 4K مدل OLEDB7v ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های سامسونگ samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ مدل M5000 ۱/۷۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
40
۲ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل N5000 ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ مدل M5000 ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل J5200 ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۵ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل N5300 ۳/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
43
۶ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ مدل K5002 ۳/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۷ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی اسمارت مدل N5300 ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۸ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4k سری 7 مدل RU7100 ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
49
۹ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ اسمارت مدل N5000 ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۰ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ اسمارت مدل N5300 ۴/۴۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۹
۱۱ تلویزیون 49 اینچ منحنی سامسونگ مدل M6500 ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۲ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ منحنی مدل K6500 ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۳ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ فول اچ دی مدل J5100 ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۴ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ 4k مدل NU7100 ۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۵ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7100 ۵/۳۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۶ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ منحنی 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7300 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۷ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ منحنی 4k مدل NU7300 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
55
۱۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ فول اچ دی مدل J5100 ۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل M6000 ۶/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۰ تلویزیون 55 اینچ منحنی سامسونگ مدل M6500 ۶/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ منحنی مدل k6500 ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4k مدل NU7100 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7100 ۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ منحنی 4k مدل NU7300 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ منحنی 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7300 ۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 8 مدل RU8000 ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۳۰
65
۲۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4k مدل NU7100 ۱۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7100 ۱۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی 4k مدل NU7300 ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7300 ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های سونی sony در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40
۱ تلویزیون 40 اینچ سونی مدل W660E ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲ تلویزیون 49 اینچ سونی مدل W660E ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
43
۳ تلویزیون LED سونی 43 اینچ فول اچ دی 2019 مدل W800G ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴ تلویزیون 43 اینچ سونی مدل W660F ۵/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۵ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K مدل X7000F ۵/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۶ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K مدل X7000E ۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۷ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۶/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۸ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K مدل X7500F ۶/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۹ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K مدل X8000E ۶/۹۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۰ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K مدل X8000F ۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۱ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K مدل X8500F ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۲ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X8000F ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
49
۱۳ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K مدل X7000F ۶/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۱۴
۱۴ تلویزیون LED سونی 49 اینچ فول اچ دی 2019 مدل W800G ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۱۴
۱۵ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K مدل X7000E ۶/۸۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۶ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K مدل X7500F ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۷ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۱۴
۱۸ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۹ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K مدل X8000E ۸/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۰ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K مدل X8500F ۹/۳۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۱ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K مدل X9000F ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۲ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K مدل X8000F ۹/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۳ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K مدل X9000E ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
50
۲۴ تلویزیون 50 اینچ سونی مدل W660F ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۱۴
55
۲۵ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X7000E ۷/۸۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۱۴
۲۷ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X7000F ۸/۴۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۸ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X7500F ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۹ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۱۴
۳۰ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X8500E ۹/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳۱ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X9000E ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳۲ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X8000E ۱۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳۳ تلویزیون LED سونی 55 اینچ 4K جدید 2019 مدل X8577G ۱۲/۳۹۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۱۴
۳۴ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8500G ۱۲/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۱۴
۳۵ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X8500F ۱۲/۶۲۵/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X9300E ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳۷ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X9000F ۱۳/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳۸ تلویزیون 55 اینچ اولد سونی مدل A8f ۲۶/۵۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
60
۳۹ تلویزیون 60 اینچ سونی 4K مدل X8300F ۱۲/۳۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
65
۴۰ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K مدل X7000E ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴۱ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K مدل X7500F ۱۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴۲ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K مدل X7000F ۱۴/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴۳ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K مدل X8500E ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴۴ تلویزیون LED سونی 65 اینچ 4K جدید 2019 مدل X8500G ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴۵ تلویزیون LED سونی 65 اینچ 4K جدید 2019 مدل X8577G ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۱۴
۴۶ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K مدل X9300E ۱۸/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴۷ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K مدل X9000E ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴۸ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K مدل X9000F ۲۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۱۴
۴۹ تلویزیون 65 اینچ اولد سونی مدل A8f ۲۹/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
70
۵۰ تلویزیون 70 اینچ سونی 4K مدل X8300F ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
75
۵۱ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K مدل X9300E ۳/۲۴۵/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۵۲ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K مدل X9400E ۳/۳۲۹/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۵۳ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K مدل X8500E ۱۷/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۵۴ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K مدل X8500F ۲۷/۴۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۵۵ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K مدل X9000F ۲۹/۴۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۱۴
۵۶ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K مدل X9000E ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
85
۵۷ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K مدل X9000F ۴۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های شارپ Sharp در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40
۱ تلویزیون 40 اینچ شارپ فول اچ دی جدید 2018 مدل SA5200X ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
50
۲ تلویزیون 50 اینچ شارپ فول اچ دی جدید 2018 مدل SA5200X ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
55
۳ تلویزیون اسمارت ال ای دی فول اچ دی 55اینچ شارپ مدل le570x ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۱۲
60
۴ تلویزیون 60 اینچ شارپ 4K اسمارت مدل lc60ua6500x ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۱۰
۵ تلویزیون 60 اینچ شارپ 4K اسمارت اندروید مدل lc60ua6800x ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های فیلیپس Philips در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43
۱ تلویزیون 43 اینچ فیلیپس 4K مدل PUS6262 ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
48
۲ تلویزیون 48 اینچ فیلیپس اسمارت FULL HD مدل PFK6300 ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
49
۳ تلویزیون 49 اینچ فیلیپس 4K مدل PUT7032 ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
55
۴ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس اسمارت FULL HD مدل PFT5500 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۵ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس 4K مدل PUT6801 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۶ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس 4K مدل PUT7032 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸